دانلود آهنگ جدید   دانلود آهنگ جدید   
معني و مفهوم سمبل ماه ها و حيوان سال تولد  طراحي كارت ويزيت طراحي كارت ويزيت .

طراحي كارت ويزيت

معني و مفهوم سمبل ماه ها و حيوان سال تولد

سمبل هاي ماه به دنياآمدن – نمادهاي ماه تولد سمبل هاي ماه تولد را مي توانايي لوگو دانست . همان گونه كه در مقاله ها گذشته ذكر شد لوگو معاني و مفاهيم فراوان گسترده اي دارااست و تنها يك علامت نمي‌باشد .  طراحي كارت ويزيت همه سمبل ها علامت ها آرم ها و… را مي توانايي لوگو دانست . سمبل هاي ماه به دنياآمدن نيز يك مدل لوگو هست و طراحي و تعيين آن ها براي هر ماه برميگردد به بروز نمادها ، خدايان و علوم اختر شناسي و طالع بيني . اسم اين نشانه ها زودياك ميباشد و عمده آن ها در يونان باستان به‌وجود آمدند . در ادامه سمبل هر ماه را به هم پا توضيحات عمده طالع بيني ابلاغ مي كنيم . 
سمبل ماه ها - علامت ماه ها سمبل هاي ماه به دنياآمدن – علامت و سمبل ماه فروردين سمبل ماه فروددين ماه حيوان قوچ هست و عنصر وجودشان آتش . همينطور رز سرخ ، گل محبوبشان مي‌باشد و روز سه روز شنبه روز مباركشان . متولدين ماه فروددين ماه پر اسم و رسم به نوزاد طبيعت ميباشند و ستاره قاضي آن ها مارس (مريخ) است . فلز وجودشان آهن و سنگ خوش يمن آن ها الماس و ياقوت مي‌باشد . رنگ دوست داستني متوليد ماه فروددين ماه قرمز و صورتي واضح و عدد خوش يمنشان 9 است . متولدين ماه فروردين شخصيت كاردينالي دارا‌هستند و “من هستم” شعار آن هاست . 
سمبل هاي ماه به دنيا آمدن – آرم و سمبل ماه ارديبهشت سمبل ماه ارديبهشت ماه حيوان گاو نر است و عنصر وجودشان خاك . همينطور رز صورتي ، گل محبوبشان است و روز آدينه روز مباركشان . متولدين ماه ارديبهشت داراي اسم و رسم به طفل شيرخوار طبيعت مي باشند و ستاره قاضي آن ها ونوس (زهره) هست . فلز وجودشان مس و سنگ خوش يمن آن ها ياقوت كبود مي باشد . رنگ محبوب متوليد ماه ارديبهشت آبي‌رنگ آسماني ، صورتي بنفش و عدد خوش يمنشان 6 هست . متولدين ماه ارديبهشت شخصيت ثابتي دارا هستند و “همه چيز فرآورده اينجانب است” شعار آن هاست . 
سمبل هاي ماه تولد – علامت و سمبل ماه خرداد سمبل ماه خرداد دوقولوها هست و عنصر وجودشان هوا . همينطور كامليا ، گل محبوبشان هست و روز چار شنبه روز مباركشان . متولدين ماه خرداد داراي شهرت به بچه طبيعت هستند و ستاره حاكم آن ها مركوري (عطارد) هست . فلز وجودشان جيوه و سنگ خوش يمن آن ها زمرد كبود هست . رنگ محبوب متوليد ماه خرداد زرد ، سبز ، آبي‌رنگ و عدد خوش يمنشان 5 مي‌باشد . متولدين ماه خرداد ماه شخصيت راوي دارند و “من تامل مي كنم ” شعار آن هاست . 
سمبل هاي ماه تولد – نشانه و سمبل ماه تير سمبل ماه تير حيوان خرچنگ مي باشد و عنصر وجودشان آب . همچنين بنفشه و لي لي ، گل محبوبشان هست و روز دو‌شنبه روز مباركشان . متولدين ماه تير داراي اسم و رسم به نو بالغ طبيعت ميباشند و ستاره حاكم آن ها ماه ميباشد . فلز وجودشان نقره و سنگ خوش يمن آن ها مرواريد مي‌باشد . رنگ دوست داستني متوليد ماه تير سايه اي از رنگ هاي خاكستري و آبي رنگ و سبز و عدد خوش يمنشان 2 ميباشد . متولدين ماه تير شخصيت كاردينالي دارند و “من شم مي كنم” شعار آن هاست . 
سمبل هاي ماه به دنيا آمدن – علامت و سمبل ماه مرداد سمبل ماه مرداد حيوان شير ميباشد و عنصر وجودشان حريق . همچنين آفتابگردان ، گل محبوبشان ميباشد و روز يك شنبه روز مباركشان . متولدين ماه مرداد داراي اسم و رسم به جوان طبيعت مي‌باشند و ستاره حاكم آن ها خورشيد ميباشد . فلز وجودشان طلا و جواهرات و سنگ خوش يمن آن ها ياقوت زردرنگ مي‌باشد . رنگ دوستداشتني متوليد ماه مرداد رنگ هاي غروب خورشيد و عدد خوش يمنشان 1 مي باشد . متولدين ماه مرداد شخصيت ثابتي دارا هستند و “من عزم مي كنم” شعار آن هاست . 
سمبل هاي ماه ولادت – نشانه و سمبل ماه شهريور سمبل ماه شهريور فرشته مي‌باشد و عنصر وجودشان خاك . همچنين Forgetmenot ، گل محبوبشان ميباشد و روز چهارشنبه روز مباركشان . متولدين ماه شهريور معروف به بالغ طبيعت مي‌باشند و ستاره حاكم آن ها ولكان و مركوري مي‌باشد . فلز وجودشان پلاتين و سنگ خوش يمن آن ها عقيق سبز مي باشد . رنگ محبوب متوليد ماه شهريور سايه اي از خاكستري ، سبز ، نقره اي و عدد خوش يمنشان 5 مي باشد . متولدين ماه شهريور شخصيت راوي دارند و “من تجزيه و بررسي مي كنم” شعار آن هاست . 
سمبل هاي ماه به دنيا آمدن – علامت و سمبل ماه مهر سمبل ماه مهر واحد سنجش است و عنصر وجودشان هوا . همينطور رز سفيد ، گل محبوبشان هست و روز جمعه روز مباركشان . متولدين ماه مهر معروف به “با آرمان و ازدواج” ميباشند و ستاره حاكم آن ها ونوس (زهره) مي‌باشد . فلز وجودشان مس براق و سنگ خوش يمن آن ها الماس و اوپال مي‌باشد . رنگ دوست داستني متوليد ماه مهر بژ و قهوه اي و عدد خوش يمنشان 6 هست . متولدين ماه مهر شخصيت كاردينالي دارا‌هستند و “من تعادل برقرار مي كنم” شعار آن هاست . 
سمبل هاي ماه به دنيا آمدن – نشانه و سمبل ماه آبان سمبل ماه آبان حيوان عقرب ميباشد و عنصر وجودشان آب . همينطور اركيده و رازقي ، گل محبوبشان مي‌باشد و روز سه شنبه روز مباركشان . متولدين ماه آبان مشهور به “با آمان ها” ميباشند و ستاره حاكم آن ها پلوتو مي باشد . فلز وجودشان آهن و سنگ خوش يمن سيليس مي باشد . رنگ محبوب متوليد ماه آبان قرمز‌رنگ تيره و عدد خوش يمنشان 9 ميباشد . متولدين ماه آبان شخصيت ثابتي دارا‌هستند و “من آرزو ميكنم” شعار آن هاست . 
سمبل هاي ماه ميلاد – نماد و سمبل ماه آذر سمبل ماه آذر اسب با سيماي بشر مي‌باشد و عنصر وجودشان آتش . همچنين ميخك ، گل محبوبشان مي باشد و روز پنج‌شنبه روز مباركشان . متولدين ماه آذر مشهور به “با آرمان كسب اطلاعات” هستند و ستاره قاضي آن ها ژوپيتر (مشتري) مي باشد . فلز وجودشان قلع و سنگ خوش يمن آن ها فيروزه مي باشد . رنگ محبوب متوليد ماه آذر ارغواني و عدد خوش يمنشان 3 مي‌باشد . متولدين ماه آذر شخصيت راوي دارند و “من ميبينم” شعار آن هاست . 
سمبل هاي ماه ولادت – نشانه و سمبل ماه دي سمبل ماه دي حيوان بز ميباشد و عنصر وجودشان خاك . همچنين ماگنولي ، گل محبوبشان مي باشد و روز شنبه روز مباركشان . متولدين ماه دي داراي شهرت به “با آرمان تجربه كردن” مي‌باشند و ستاره حاكم آن ها ساترن(زحل) ميباشد . فلز وجودشان سرب و سنگ خوش يمن آن ها عقيق رنگارنگ است . رنگ دوستداشتني متوليد ماه دي ماگنولي و عدد خوش يمنشان 8 ميباشد . متولدين ماه دي شخصيت كاردينالي دارا هستند و “من به كار ميگيرم” شعار آن هاست . 
سمبل هاي ماه ميلاد – علامت و سمبل ماه بهمن سمبل ماه بهمن مرد و دلو مي‌باشد و عنصر وجودشان هوا . همچنين نرگس ، گل محبوبشان ميباشد و روز روز شنبه روز مباركشان . متولدين ماه بهمن داراي اسم و رسم به “با آرمان ايده آليستي” هستند و ستاره حاكم آن ها اورانوس مي باشد . فلز وجودشان اورانيوم و سنگ خوش يمن آن ها ياقوت كبود هست . رنگ محبوب متوليد ماه بهمن آبي رنگ آسماني و عدد خوش يمنشان 4 هست . متولدين ماه بهمن شخصيت ثابتي دارند و “من مي دانم” شعار آن هاست . 
سمبل هاي ماه به دنياآمدن – نشانه و سمبل ماه اسفند سمبل ماه اسفند حيوان ماهي مي باشد و عنصر وجودشان آب . همينطور بنفشه و لي لي ، گل محبوبشان مي باشد و روز پنج شنبه روز مباركشان . متولدين ماه اسفند پر اسم و رسم به “با آرمان تفويض” ميباشند و ستاره قاضي آن ها نپتون است . فلز وجودشان تشعشعي از فلزات تصنعي و سنگ خوش يمن آن ها زمرد ميباشد . رنگ محبوب متوليد ماه اسفند سايه آبي رنگ و سبز دريايي و عدد خوش يمنشان 7 است . متولدين ماه اسفند شخصيت راوي دارا هستند و “من اعتقاد و باور دارم” شعار آن هاست . 
سمبل حيوان سال ميلاد – آرم حيوان سال تولد از تقويم ابتدايي بشريت جيل هزاره گي يا اين كه سال دوازده حيواني ، امروزه در تمامي كشورهاي جنبوب شرق آسيا رسميت داشته است اين روز‌نگار دوره هاي دوازده ساله ايست كه پي هم تكرار مي شوند . يعني سالها به جاي تاريخ و عدد به نام حيوان ها دوازده گانه نامگزاري گرديده اند . اين كه چه طور اين اسم ها گزينش شده اند و از كجا مي آيند يك مشاجره مضاعف مفصلي ميباشد كه مي بايست در يك كتاب شرح داد . در ادامه جدول سمبل حيوان سال ميلاد يا نماد حيوان سال ميلاد به مورخ شمسي ايراني را قرار داده و به طور خلاصه معني و مضمون‌ هر حيوان سال تولد را شرح مي دهيم . 


برچسب: طراحي كارت ويزيت،
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ساعت: ۰۲:۱۶:۵۵ توسط:businesscard موضوع:

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
آواتار :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :